Artykuły

Zapytania ofertowe 800+

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  pełnienie funkcji opiekuna  praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, biorących udział w projekcie pt. Pielęgniarstwo zawód z przyszłościąw ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec           

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych, przewidzianych standardem kształcenia, dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, będących uczestnikami Projektu nr POWR.05.05.00-0009/18  pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji zamówienia - do 30.09.2023r.

 

 1. 1

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

 1. 2

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 1. 3

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

 1. 4

Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne

 1. 5

Choroby wewnętrzne i piel. internistyczne

 1. 6

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 1. 7

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

 1. 8

Opieka paliatywna

 1. 9

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 1. 10

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 1. 11

Podstawy pielęgniarstwa

 1. 12

Podstawowa opieka zdrowotna

 1. 13

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne

 1. 14

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

 1. 15

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

 

Praktyki zawodowe realizowane w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia posiada podpisane umowy o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej:

 Podmioty lecznicze:

- Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. , Szpitalna 1, Sosnowiec

- Społeczne Towarzystwo Hospicjum „Cordis”, ul. Teofila Ociepki 2, Katowice

- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. ul. Gabrieli Zapolskiej 3 41-218 Sosnowiec

- Szpital Powiatowy, ul. Topolowa 16, Chrzanów

- Szpital Miejski Sp. z o.o, ul. Cicha 27, Tychy

- Szpital Polski im. Św. Elżbiety, ul. Warszawska 52, Katowice

- SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 ,ul. Energetyków ,Rybnik

- Okręgowy Szpital Kolejowy ,ul. Panewnicka 65,Katowice

- Szpital Miejski Murcki Sp. z o. o ,ul. Sokołowskiego 2, Katowice

- Szpital Miejski w Zabrzu ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

- 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach  ul. Ceglana 35 40-514 Katowice

- PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - Szpital w Wodzisławiu ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski

- Szpital Powiatowy w Zawierciu ul. Miodowa 14 42-400 Zawiercie

- Powiatowy zespół zakładów opieki zdrowotnej oddział Szpitala w Czeladzi ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź

- inne

Kod CPV

80320000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji medycznej

 1. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Do obowiązków opiekuna praktyki zawodowej należeć będzie m.in.:

- nadzór nad studentami odbywającymi praktykę zawodową,

- przekazywanie wiedzy i kształtowanie umiejętności ukierunkowanych na osiągnięcie oczekiwanych efektów kształcenia,

- monitorowanie (obserwacja w toku pracy) postępów studentów, uznawanie i walidowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach praktyk zawodowych,

- poświadczenie i ocena nabytych zdolności zawodowych w Dzienniku kształcenia praktycznego oraz w karcie Sprawozdanie z praktyki zawodowej

- złożenie dokumentacji praktyki zawodowej: harmonogramu praktyki zawodowej, list obecności na praktyce zawodowej.

- zapoznanie się z treścią Regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo I stopnia WSM.

 1. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może wymagać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

Wyniki oceny ofert będą dostępne w jego siedzibie. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek udostępnić wnioskodawcy protokół  postępowania (z wykluczeniem załączników do protokołu).

W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia przekażą oni Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy, musi być́ tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

W umowie zostaną̨ określone strony i przedmiot zamówienia oraz termin realizacji umowy.  Umowa będzie zawierała określenie kosztów usługi wykonania analizy i sposobu zapłaty za realizację zamówienia.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia (umowy) – od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2023r.

Miejsce realizacji zamówienia: u Partnerów Projekt oraz w podmiocie leczniczym, z którym Uczelnia posiada podpisaną umowę o współpracy w zakresie realizacji praktyki zawodowej (opieka paliatywna).

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać́ się̨ mogą̨ Wykonawcy, którzy:

  • Akceptują̨ treść́ zapytania bez zastrzeżeń́ oraz wypełnią i złożą w terminie ofertę̨ – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;
  • Posiadają kwalifikacje wymagane do wykonania zamówienia.
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania zamówienia.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
  • Gwarantują, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje i doświadczenie wykonania zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są̨ podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
  • Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  • Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

Spełniają łącznie następujące warunki:

- posiadają minimum dwuletni straż pracy w dziedzinie, na które składana jest oferta,

- posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

- mają możliwość sprawowania funkcji opiekuna praktyk w konkretnej placówce medycznej – dla zadania, na które składana jest oferta.

Mile widziane uprawnienia pedagogiczne (lub doświadczenie dydaktyczne).

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć́ Wykonawcy:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
 1. 2.Oświadczenie o braku powiazań́ osobowych i kapitałowych stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
 1. Zgoda podmiotu leczniczego na pełnienie funkcji opiekuna praktyki zawodowej stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

 1. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

 Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest złoty polski (PLN).

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie wsmsosnowiec.pl oraz bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 1. Wykonawca może złożyć́ tylko jedną ofertę̨ na dane zamówienie.
 2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być́ sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
 3. Oferta musi być́ sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Każdy dokument składający się̨ na ofertę̨ musi być́ czytelny.
 5. Oferta musi być́ podpisana przez Wykonawcę̨.
 6. Dokumenty składające się̨ na ofertę̨ mogą̨ być́ złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność́ z oryginałem przez Wykonawcę̨.
 7. Oferta musi być́ sporządzona w języku polskim.
 8. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż̇ w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią̨ tajemnicę. Nie mogą̨ stanowić́ tajemnicy informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
 9. Ofertę̨ należy składać́ lub nadsyłać́ w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie – w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być́ oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
ul. Wojska Polskiego 6
41-200 Sosnowiec           

Z dopiskiem Oferta - Zapytanie ofertowe 

 1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić́ zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być́ doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być́ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać́ dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
 2. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać́ ofertę̨.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się̨ z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień́ dotyczących postepowania są̨: Danuta Obcowska.

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
 1. Oferty należy składać́ siedzibie zamawiającego, lub przesłać́ listownie w terminie do dnia 17.04.2019 r. do godziny 15.30.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania oferty ma data i godzina jej wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

a) Koszt realizacji usługi

            WAGA KRYTERIUM 80 % = 80 pkt

b) Wiedza i doświadczenie wykonawcy

WAGA KRYTERIUM 20% = 20 punktów

 1. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Metodologia liczenia punktów w kryterium cena:

Należy podać́ cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną opieki nad studentami (usługi).

Cena najniższa = max. ilość́ punktów w kryterium.

 

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się̨ wg wzoru:

oferta z najniższą ceną

×  80 pkt.

cena badanej oferty

 

Metodologia liczenia punktów w kryterium wiedza i doświadczenie zawodowe:

Suma punktów przyznanych przez Komisję Przetargową ofercie badanej

×         20 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium wiedza i doświadczenie zawodowe

Ocenie podlegać będzie:

Posiada tytuł magistra pielęgniarstwa lub tytuł magistra innego kierunku mającego zastosowanie w ochronie zdrowia – dodatkowe 10 pkt,

Posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa – dodatkowe 10 pkt,

Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – wykonawca otrzyma dodatkowo 5 pkt.

Ukończony kurs/-y kwalifikacyjny/-e – wykonawca otrzyma 5 pkt.

Ukończona specjalizacja, na które składana jest oferta – wykonawca otrzyma 10 pkt.

Ukończony kurs pedagogiczny dodatkowe 2 pkt.

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk w poprzedzającym czasie – 5 pkt.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.04.2019r. o godz. 12.00.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym i w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów podanych w punkcie 12 niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz siedzibie zamawiającego w dniu 19.04.2019r.
 3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
 4. W powiadomieniu wysłanym Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

            Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 1. FINANSOWANIE
              Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością”

ZAŁĄCZNIK 1 - Odpowiedź na zapytanie ofertowe

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  pełnienie funkcji doradcy zawodowego  dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, biorących udział w projekcie pt. Pielęgniarstwo zawód z przyszłościąw ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością".

 

ZAKRES PRAC:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

 - wsparcie w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych,

 - wsparcie w zdobywaniu istotnych informacji o sobie samym,

 - wsparcie w zdobywaniu istotnych informacji o możliwościach edukacyjnych,

 - wsparcie w zdobywaniu istotnych informacji o sytuacji na rynku pracy,

 - zapoznanie z aktualna bazą ofert pracy w zawodzie pielęgniarki/arza.

 2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez 3 godziny miesięcznie w salach Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu posiadających odpowiednie wyposażenie do przeprowadzenia wyżej wymienionych zajęć.

 Termin realizacji zamówienia: Indywidualne doradztwo zawodowe świadczone będzie dla uczestników projektu „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością". Planowany termin realizacji zamówienia od: 2018-10-01 do: 2021-07-31

 Dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym.

 Miejsce realizacji zamówienia Indywidualne doradztwo zawodowego świadczone będzie na terenie Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

DOKUMENTY

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE
USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNEJ I TRANSPORTOWEJ

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu składa zapytanie ofertowe w sprawie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, biorących udział w projekcie pt. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością” w ramach Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 ul. Wojska Polskiego 6, 41-200, tel. +48 32 291 10 19, 510 036 870

 strona internetowa: www.wsmsosnowiec.pl

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej polegającej na zapewnieniu: noclegu, wyżywienia, transportu w trakcie wizyty studyjnej w dniach 27-28 listopada 2019 r. dla 53 (49 studentów i 4 opiekunów) osób.

 

 

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 

 1. Zapewnienia jednego noclegu.
 2. Zapewnienia pełnego wyżywienia.
 3. Zapewnienia transportu oraz kierowcy.
 4. Wykupienie ubezpieczenia NNW oraz uiszczenie niezbędnych opłat drogowych i parkingowych.
 5. Zapewnienia pilota, który będzie czuwał nad sprawnym i terminowym przebiegiem wizyty.
 6. Zapewnienie bezpłatnego wejścia do Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

Zamawiający we własnym zakresie zapewni osoby odpowiedzialne za merytoryczny przebieg wizyty studyjnej.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi organizacji i przeprowadzenia wyjazdów studyjnych, szkoleń (konferencji) wyjazdowych lub innych tego typu wydarzeń, dla grup zamkniętych, o wartości co najmniej 5 000,00 zł każda z tych usług.

 

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz zrealizowanych usług wraz z załączeniem dowodów np. referencji lub protokołów odbioru.

 

 OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 

 1. Dane Wykonawcy: nazwa i adres, numery NIP, Regon, KRS, numer telefonu i adres e-mail.
 2. Informacje dotyczące realizacji wizyty studyjnej:
  • Nazwy i adresy proponowanych hoteli,
  • Nazwy i adresy proponowanych restauracji oraz menu,
  • Informacje o modelu autobusu,
  • Cenę netto i brutto za całość usługi, uwzględniającą poszczególne składowe zamówienia transport, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie i niezbędne opłaty.
 3. Wykaz wykonanych usług wraz z referencjami / protokołami odbioru.
 4. W celu ułatwienia Wykonawcom przedłożenia oferty spełniającej wszystkie zawarte w zapytaniu ofertowym wymogi, powstał Formularz ofertowy (załącznik nr 2), jego wypełnienie i dołączenie do oferty ma charakter obligatoryjny.

 

 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

 

1. Siedziba Zamawiającego: Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 6 41-200 Sosnowiec

 

2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami na adres siedziby Zamawiającego. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy organizującego i przeprowadzającego wizytę studyjną w ramach realizacji projektu pt. Pielęgniarstwo zawód z przyszłością. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

 

3.Oferta musi być złożona do dnia 08.11.2019 r. do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 09.11.2019r o godzinie 12.00

4.Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść wniosku o wyjaśnienie oraz treść wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie publikacji zapytania ofertowego. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

6.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.

8.Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9.Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

10.Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodniewymaganiami ustawowymi.

11.Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

12.Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 80% cena i 20% doświadczenie.

 1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.

 Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

 Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

 C = (Cmin : C0) x 80

 gdzie:

 C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

 Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,

 C0 – cena obliczona badanej oferty.

 Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80

2. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie.

 Ocena merytoryczna – doświadczenia dokonywana jest przez komisję wyboru oferty. Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania to 20.

 Brak wyjazdów studyjnych – 0 pkt

 1 wyjazd studyjny– 5 pkt

 2 wyjazdy studyjne -10 pkt

 3 wyjazdy studyjne-15 pkt

 4 i więcej wyjazdów studyjnych– 20 pkt

Maksymalna możliwa liczba punktów to 100

 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

 

SWIZ

Załącznik 1

Załacznik 2

 Zapytanie nieroztrzygnięte


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE
USŁUGI HOTELOWO-GASTRONOMICZNEJ I TRANSPORTOWEJ

Ponowne zapytanie

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu składa zapytanie ofertowe w sprawie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, biorących udział w projekcie pt. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością” w ramach Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 ul. Wojska Polskiego 6, 41-200, tel. +48 32 291 10 19, 510 036 870

 strona internetowa: www.wsmsosnowiec.pl

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej i hotelarsko-gastronomicznej polegającej na zapewnieniu: noclegu, wyżywienia, transportu w trakcie wizyty studyjnej w dniach 27-28 listopada 2019 r. dla 49 osób.

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

SWIZ

Załącznik 1

Załacznik 2

 

Protokół z otwarcia kopert

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa, w podmiocie

 

leczniczym, w którym absolwent podjął zatrudnienie.

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr  3

 

Protokół z roztrzygnęcia 31.08.2021r


 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

w sprawie wyłonienia kierownika kursu do przeprowadzenia kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo - oddechowa” dla absolwentów studiów I stopnia, realizowanego w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, realizowanego w ramach projektu pn. „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.