STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W SOSNOWCU

 

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA

W SOSNOWCU

 

Podstawa prawna:

Statut opracowano na podstawie
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 poz.574 ze zm.)
oraz niektórych innych ustaw zatwierdzonego Uchwałą nr 15/2022 Senatu Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu z dnia 18.07.2022 r.

Obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

 1. Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 6, zwana dalej „uczelnią", jest uczelnią niepubliczną, utworzoną przez Danutę Obcowską, zwaną dalej „założycielem".
 2. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2022 poz.574 ze zm.)
 3. Siedzibą uczelni jest miasto Sosnowiec.
 4. Uczelnia ma osobowość prawną.

§2

Nadzór nad uczelnią, w zakresie ustalonym w ustawie, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§3

Podstawowe zadania uczelni określa ustawa.

§4

Uczelnia realizuje swoje zadania poprzez:

 1. prowadzenie studiów wyższych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 2. prowadzenie studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 4. zatrudnienie wysoko kwalifikowanej i praktycznie ukierunkowanej kadry akademickiej.

§5

 1. Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej, o której mowa w art. 13 ustawy.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest w formie zakładów, tworzonych, przekształcanych i likwidowanych przez rektora, za zgodą założyciela.
 3. Zakładem kieruje kierownik, powoływany i odwoływany przez rektora, za zgodą założyciela.
 4. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie handlu i usług. Zakres nie może być sprzecznym z zadaniami i misją uczelni.
 5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin ustalony przez rektora i zatwierdzony przez założyciela.

Rozdział 2

Organizacja uczelni

§6

 1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział. Wydział prowadzi przynajmniej jeden kierunek studiów.
 2. Wydział tworzy, przekształca i likwiduje rektor, po uzyskaniu opinii senatu.
 3. Wydziałem kieruje dziekan.

§7

 1. W ramach wydziału mogą być tworzone również następujące jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, laboratoria, prowadzące działalność naukową i dydaktyczną w zakresie określonych dziedzin nauki, dyscyplin lub specjalności naukowych.
 2. Warunkiem utworzenia katedry jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Warunkiem utworzenia zakładu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.
 4. W celu wykonywania zadań wspólnych dla całej uczelni mogą być tworzone jednostki ogólnouczelniane - studia. Studium można utworzyć, jeśli zatrudniona w nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.
 5. Jednostki, o których mowa w ust. l i 4, tworzy, przekształca i likwiduje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu. Kierowników tych jednostek powołuje i odwołuje rektor.
 6. Szczegółową strukturę organizacyjną uczelni określa regulamin organizacyjny, wydany przez rektora.

§8

 1. W uczelni działa system biblioteczno - informacyjny, w skład którego wchodzi biblioteka wraz z czytelnią. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie informacji naukowej.
 2. Szczegółową organizację oraz zasady działania biblioteki określa rektor.
 3. Z biblioteki mają prawo korzystać, na zasadach nieodpłatnych, pracownicy, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez uczelnię.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie odbywania zajęć dydaktycznych oraz w czasie sesji egzaminacyjnej.
 5. W ramach posiadanych możliwości, w zakresie niekolidującym z korzystaniem z biblioteki przez osoby, o których mowa w ust. 4, ze zbiorów udostępnionych w czytelni mogą korzystać osoby niebędące pracownikami i studentami uczelni, po wniesieniu opłaty ustalonej na dany rok przez rektora oraz udostępnieniu danych osobowych, o których mowa w ust. 7.
 6. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać określone w statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu.
 7. Zbiór danych osobowych, o których mowa w pkt. 6 powyżej, jest zwolniony z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
 8. Uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.).

§9

 1. Rektor powołuje spośród nauczycieli akademickich Radę Biblioteczną, składającą się z trzech osób. Rada Biblioteczna powoływana jest na trzyletnie kadencje.
 2. Przewodniczącego Rady Bibliotecznej, spośród jej członków, wyznacza rektor.
 3. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
 • opiniowanie planów zakupów książek i czasopism,
 • przedkładanie rektorowi propozycji uzupełniania zasobu książek i czasopism,
 • zgłaszanie uwag dotyczących funkcjonowania systemu biblioteczno-informatycznego,
 • ocena pracy dyrektora biblioteki.

Rozdział 3

Organy uczelni

§10

 1. Organem kolegialnym uczelni jest senat.
 2. Organami jednoosobowymi uczelni są:
 • rektor,
 • kanclerz,
 • dziekani
 • założyciel

§11

 1. W skład senatu wchodzą:
 • rektor jako przewodniczący, dziekani, kanclerz oraz (o ile są powołani) prorektorzy i prodziekani,
 • 5 przedstawicieli samodzielnych pracowników naukowych,
 • kierownicy Zakładów,
 • 3 przedstawicieli wykładowców,
 • kierownik dziekanatu,
 • kierownik biblioteki
 • przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • przedstawiciele studentów, w tym: przewodniczący Samorządu Studenckiego, przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego i po jednym przedstawicielu wszystkich prowadzonych na uczelni kierunków studiów I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Udział przedstawicieli studentów w senacie uczelni nie może być mniejszy niż 20%.

 1. W posiedzeniu senatu, z głosem doradczym, może uczestniczyć radca prawny Uczelni, zapraszani przez rektora i założyciela interesariusze zewnętrzni, którzy podpisali umowę o współpracy z Uczelnią oraz inne

§12

 1. Wybór składu Senatu nowej kadencji odbywa się na posiedzeniu zwołanym przez Rektora, który zaprasza na to posiedzenie:
 • osoby wskazane przez Założyciela – jako kandydatów na członków senatu nowej kadencji,
 • inne osoby z głosem doradczym
 1. Założyciel przed zwołaniem posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Rektorowi listę kandydatów na członków senatu nowej kadencji.
 2. Członkowie senatu ustępującej kadencji, po uzyskaniu zgody osób wskazanych jako kandydatów, w drodze jednego jawnego głosowania wyrażają zgodę lub sprzeciw na skład senatu nowej kadencji. Decyduje zwykła większość głosów.
 3. Jeśli okaże się, iż kandydat lub kandydaci zgłoszeni na członków składu senatu nowej kadencji z przyczyn formalno prawnych nie mogą pełnić tej funkcji, Założyciel na posiedzeniu zwołanym przez Rektora proponuje inne osoby na kandydatów.
 4. Wyborów uzupełniających na wakujące miejsce dokonuje się na okres do końca kadencji.
 5. Wyborów uzupełniających nie dokonuje się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż sześć miesięcy.
 6. Z posiedzenia oraz głosowania sporządza się protokół, który podpisują Rektor i Założyciel.

§13

 1. Kadencja senatu trwa cztery lata, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Kadencja senatu rozpoczyna się 1 września roku, w którym senat został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 3. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów w senacie określa regulamin samorządu studenckiego.
 4. Mandat członka senatu wygasa w przypadku:
 • pisemnego zrzeczenia się mandatu lub funkcji,
 • śmierci,
 • rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.
 1. Założyciel może odwołać członka senatu przed upływem kadencji w przypadku:
 • nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach,
 • długotrwałej choroby, uniemożliwiającej udział w pracach senatu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa,
 • prowadzenie przez niego działalności niezgodnej z interesem uczelni.

§14

Do kompetencji senatu należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działalności uczelni i strategii jej rozwoju,
 2. uchwalanie planów studiów i programów kształcenia,
 3. uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 4. ustalanie zasad przyjęć na studia,
 5. uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych i regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
 6. ustalanie zasad studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
 7. zatwierdzanie tematów prac dyplomowych studentów
 8. opiniowanie kandydatów na rektora i dziekanów,
 9. ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 10. opiniowanie decyzji rektora o tworzeniu i przekształcaniu podstawowych jednostek organizacyjnych (w tym filii zamiejscowej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego) oraz utworzenia katedr, zakładów, laboratoriów i studiów
 11. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów,
 12. tworzenie specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów,
 13. określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zająć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych,
 14. opiniowanie planów działalności badawczej i współpracy z zagranicą,
 15. przedstawianie założycielowi wniosków dotyczących zmian w statucie uczelni i ich zatwierdzanie,
 16. stwierdzanie zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i statutem,
 17. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego uczelni,
 18. zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni,
 19. wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora albo co najmniej 5 członków senatu.

§15

 1. Senat obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 3. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje rektor z własnej inicjatywy, na wniosek założyciela lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowej liczby członków senatu. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego powinien określać przedmiot posiedzenia. Posiedzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§16

 1. Senat uchwala regulamin swoich obrad.
 2. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając ich skład i zakres działania.
 3. Głosowanie w czasie obrad senatu jest jawne, chyba że:
 • dotyczy spraw personalnych,
 • wniosek o głosowanie tajne złoży co najmniej trzech członków senatu.
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy ustawy przewidują wyższe wymagania.
 2. Uchwały senatu są wiążące dla wszystkich organów uczelni i członków społeczności akademickiej uczelni.
 3. W przypadku podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi, statutem lub naruszającej ważny interes uczelni, rektor, w porozumieniu z założycielem, zawiesza jej wykonanie i przedkłada senatowi do ponownego rozpatrzenia. Jeżeli senat nie uchyli lub nie zmieni tej uchwały, ostateczną decyzję podejmuje założyciel.
 4. Obrady senatu są protokołowane.

§17

 1. Rektora powołuje i odwołuje założyciel, po zaopiniowaniu przez senat, spośród osób posiadających stopień naukowy.
 2. Założyciel zwołuje posiedzenie senatu w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania i odwołania Rektora.
 3. Kadencja Rektora trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym rektor został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 4. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów uczelni.

§18

 1. Do kompetencji rektora należy:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
  • sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
  • opracowanie i realizacja uchwalonej przez senat strategii rozwoju uczelni,
  • występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskami o uruchomienie w uczelni nowych kierunków,
  • nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych,
  • opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych,
  • określanie zakresu obowiązków prorektorów,
  • przyznawanie, po zaopiniowaniu przez senat, nagród dla nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi
  • zwoływanie posiedzeń senatu i przewodniczenie im,
  • sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką uczelni,
  • powoływanie członków komisji dyscyplinarnych dla studentów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach współpracy uczelni z ośrodkami naukowymi i gospodarczymi,
  • dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
  • opracowywanie organizacji roku akademickiego
  • przedstawia w terminie do dnia 15 października roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego roczne sprawozdanie z działalności uczelni zatwierdzone przez Senat wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów,
  • przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
  • przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie miesiąca od podjęcia, uchwały właściwych organów uczelni w sprawach: przyjęcia lub zmiany statutu; uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów; utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki; przyjęcia lub zmiany regulaminu studiów lub regulaminu studiów doktoranckich oraz zasad i trybu przyjmowania na studia i studia doktoranckie wraz z uchwałami odpowiednio uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu studenckiego lub uczelnianego organu uchwałodawczego samorządu doktorantów
 2. Jako zwierzchnik wszystkich studentów Rektor:

2.1       rozpatruje odwołania od decyzji dziekanów,

2.2       prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich,

2.3       podejmuje czynności określone w przepisach ustawy w zakresie dyscypliny i odpowiedzialności studentów, w tym powołuje rzecznika dyscyplinarnego.

§19

 1. Rektor działa przy pomocy nie więcej niż dwóch prorektorów, powoływanych i odwoływanych przez założyciela po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji prorektorów określa rektor.

§20

 1. Kanclerza powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni.
 3. Do kompetencji Kanclerza WSM należy:
  • reprezentowanie uczelni na zewnątrz
  • podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki uczelni w zakresie zwykłego zarządu, a w sprawach przekraczających zwykły zarząd – przedstawianie ich założycielowi do zatwierdzenia,
  • ustalanie zasad pobierania i wysokości opłat za naukę,
  • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,
  • ustalanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania,
  • opracowanie planu finansowo – rzeczowego uczelni i przedstawianie go do opinii senatu,
  • wnioskowanie do rektora o przyznanie nagród nauczycielem akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

§21

 1. Dziekana powołuje i odwołuje założyciel, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Kadencja dziekana trwa cztery lata, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna się 1 września roku, w którym dziekan został powołany, a kończy się 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 3. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.
 4. Do kompetencji dziekana należy:
  • opracowanie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału,
  • reprezentowanie wydziału w senacie oraz przed innymi organami uczelni,
  • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe,
  • podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich,
  • określanie zakresu obowiązków i kompetencji prodziekanów,
  • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustawy dla dziekana, o ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
 5. Dziekanem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 6. Prodziekanem może być osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 7. Prodziekana powołuje i odwołuje założyciel po zasięgnięciu opinii senatu.

§21a

Do kompetencji Założyciela należy:

 1. powoływanie i odwoływanie kanclerza po zasięgnięciu opinii senatu;
 2. nadawanie statutu uczelni oraz dokonywanie w nim zmian;
 3. ustalanie wzorów godła, hymnu, odznaki honorowej, oznaki wyróżniającej absolwenta oraz sztandaru.

Rozdział 4

Pracownicy uczelni

§22

 1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami
 2. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani na stanowiskach określonych w art. 110, 114 i 115 ustawy.
 4. Pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na stanowiskach określonych w regulaminie organizacyjnym.
 5. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.

§23

 1. Wymagane kwalifikacje do zatrudnienia nauczycieli akademickich określa ustawa.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego może być zatrudniona osoba nieposiadająca tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.
 3. Do zatrudniania osób o których mowa w ust. 2 niezbędne jest powołanie przez senat uczelni komisji do oceny dorobku naukowego kandydata. Komisja składać się powinna z co najmniej trzech osób – samodzielnych pracowników naukowych, w tym jednego z tytułem naukowym profesora. Komisja wyznacza recenzenta do oceny dorobku naukowego i dydaktycznego kandydata. Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydata przez recenzenta Komisja przedstawia opinię senatowi. W przypadku zatrudniania na stanowisko profesora nadzwyczajnego senat zwraca się o zaopiniowanie wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 4. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 5. Kryteria wymagane do przyjęcia wniosku o ubieganie się o stanowisko profesora nadzwyczajnego ustala Kolegium Rektorsko – dziekańskie i zatwierdza Senat uczelni w odrębnej uchwale.

§24

 1. Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego składają rektorowi właściwi dziekani lub kierownicy jednostek ogólnouczelnianych. Rektor może zatrudnić nauczyciela akademickiego z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii właściwego dziekana lub kierownika jednostki ogólnouczelnianej.
 2. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje rektor.
 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania nawiązuje i rozwiązuje rektor na zasadach określonych w ustawie.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż określone w ustawie, może nastąpić po uzyskaniu zgody senatu.

§25

 1. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego następuje na czas nieokreślony.
 2. Pierwsze mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego następuje na okres 5 lat, a następne na czas nieokreślony.
 3. Na stanowisko adiunkta lub asystenta mianuje się na czas określony lub nieokreślony.
 4. Mianowanie na stanowisko adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje na okres 12 lat. Mianowanie może być przedłużone dwukrotnie o kolejne 3- letnie okresy, za zgodą senatu.
 5. Osobę, która nie odbyła stażu asystenckiego w trybie art. 191 ustawy, mianuje się po raz pierwszy na stanowisko asystenta na okres roku. Mianowanie na stanowisko asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora następuje na okres 9 lat. Mianowanie może zostać przedłużone dwukrotnie o kolejne 3-letnie okresy, za zgodą senatu.
 6. Mianowanie na stanowisko starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora i instruktora następuje na czas określony lub nieokreślony.

§27

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego określony jest zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Wynagrodzenie za pracę oraz szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustała rektor w porozumieniu z założycielem.
 3. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zadań dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w razie powierzenia nauczycielowi akademickiemu ważnych dla uczelni zadań organizacyjnych, rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych dla tej osoby. Obniżenie nie może przekroczyć dolnej granicy wymiaru ustalonego dla danego stanowiska.
 5. Obniżenie wymiaru zajęć osobom, o których mowa w ust.4, udzielane jest na okres roku akademickiego lub na czas pełnienia określonej funkcji lub wykonywania powierzonych zadań.

§28

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może przekroczyć 12 lat.
 2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może przekroczyć 9 lat.
 3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz urlopu bezpłatnego udzielonego dla celów naukowych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przedłużone o kolejne 3 lata przez rektora.

§29

 1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie dokonywanej przez rektora nie rzadziej niż raz na dwa lata na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut
 2. Podstawowymi kryteriami oceny są:
  • poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania,
  • rzetelność wykonywania obowiązków dydaktycznych,
  • działalność naukowo - badawcza,
  • autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów i innych pomocy naukowych,
  • umiejętność nawiązywania kontaktów ze studentami,
  • stopień zaangażowania w prace organizacyjne na rzecz uczelni,
  • wywiązywanie się z obowiązków nauczyciela akademickiego oraz przestrzeganie
   zasad etyki zawodowej.
 3. W procesie oceny brane są pod uwagę informacje przekazane przez ocenianego nauczyciela, opinia bezpośredniego przełożonego, wyniki hospitacji zajęć oraz opinie studentów, z którymi nauczyciel prowadzi zajęcia, wyrażane w ankietach lub innej formie pisemnej.
 4. Ocena dokonywana jest na piśmie i musi zawierać uzasadnienie.
 5. Od doręczonej oceny nauczycielowi przysługuje odwołanie do senatu. Senat może zmienić ocenę albo ją uchylić i zarządzić ponowne jej przeprowadzenie.

§30

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie.
 2. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich pochodzi z wyboru i liczy pięć osób: trzech nauczycieli akademickich i dwóch studentów.
 3. Członków komisji będących nauczycielami akademickimi oraz jej przewodniczącego wybiera senat.
 4. Członków komisji będących przedstawicielami studentów wybiera organ samorządu studenckiego, wskazany w regulaminie samorządu studenckiego.

§31

 1. Nauczycielom akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym ustawą.
 2. Czas wykorzystania urlopu wypoczynkowego nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 3. Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego określa rektor.
 4. Pozostałe rodzaje urlopów, przewidziane przepisami ustawy, mogą być udzielone przez rektora na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy udokumentować przyczynę i zasadność urlopu.
 5. Po zasięgnięciu opinii senatu, kierując się interesem uczelni, rektor podejmuje rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust, 4.

§ 31 a

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. Rektor w drodze zarządzenia powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw nauczycieli akademickich orzekającą w pierwszej instancji, która orzeka w składzie:
 4. a) trzech członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w § 31b ust.1 pkt 1-3,
 5. b) pięciu członków, gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w w § 31b ust.1 pkt 4;
 6. Członków komisji powołuje rektor na wniosek dziekana - spośród nauczycieli akademickich, na wniosek właściwego organu samorządu studentów - spośród studentów.
 7. Mandat członka komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wygasa przed upływem kadencji z chwilą: ustania stosunku pracy - w przypadku nauczycieli akademickich oraz ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów – w przypadku studentów.
 8. Jeżeli w toku postępowania ujawniają się okoliczności uzasadniające rozpoznanie sprawy w składzie pięcioosobowym, komisja orzekająca wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w takim składzie. Nowych członków komisji wyznacza przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich.
 9. W składzie uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich, co najmniej jeden z członków powinien być studentem.
 10. Członkiem komisji nie może być rektor, dziekan, kanclerz i założyciel w okresie do 4 lat od momentu zaprzestania pełnienia funkcji.
 11. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.
 12. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji Senatu.
 13. Uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich jest niezawisła w zakresie orzekania i rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne oraz nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce.
 14. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów.
 15. Rektor w drodze zarządzenia powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną do spraw studentów orzekającą w pierwszej instancji, która orzeka w składzie: trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich w tym przewodniczący oraz dwóch studentów reprezentujących samorząd studencki.

§31 b

 1. Karami dyscyplinarnymi orzekanymi przez uczelnianą komisję dyscyplinarną w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich są:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na okres do pięciu lat;
  4. pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony.

Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela akademickiego.

 1. Karę upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi nakłada rektor po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela akademickiego.
 2. Nauczyciel akademicki ukarany przez rektora karą upomnienia może wnieść odwołanie do uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, komisja nie może wymierzyć kary surowszej.

§31 c

 1. Postępowanie uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich wszczyna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.
 2. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary oraz po upływie pięciu lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa, z wyłączeniem zapisów z ust. 3.
 3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:
 1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
 2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
 3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
 4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;
 5. fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego;
 6. przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w uczelni, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy;
 7. powoływaniu się na wpływy w uczelni, instytucji państwowej lub samorządowej albo wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;
 8. udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w uczelni, polegające na wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko w uczelni, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.
 1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność czynu uzasadniającego nałożenie kary ustaje z upływem dwóch lat od dnia wszczęcia postępowania.
 2. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5.
 3. Kary dyscyplinarne określone w § 31b ust.1 pkt 1-3 ulegają zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, dołączony do akt osobowych nauczyciela akademickiego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary określonej w § 31b ust.1 pkt 4 po upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ukarany dyscyplinarnie lub sądownie za przestępstwo umyślne.
 4. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich strony mogą się odwołać do komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich w drugiej instancji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

§31 d

  1. Rzecznika dyscyplinarnego w uczelni powołuje Rektor w drodze zarządzenia.
  2. W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ niezwłocznie poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
  3. Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał.
  4. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez rektora trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów uczelni.

§31 e

  1. Rektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także w toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków.
  2. Nauczyciel akademicki zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania.
  3. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi akademickiemu toczy się nadal postępowanie karne.
  4. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków lub tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela akademickiego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
  5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi akademickiemu należy wypłacić pozostałą część pełnego wynagrodzenia.

Rozdział 5

Studia i studenci

§32

 1. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach określa senat.
 2. Studia w uczelni są odpłatne.
 3. Wykłady w uczelni są zamknięte.
 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§33

 1. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej przez rektora, składane w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

§34

  1. Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o honor i godność Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu".

 1. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów.

§35

 1. Studenci uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności z ustawą i statutem.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu studentów.
 4. Organy samorządu decydują w sprawach określonych w ustawie oraz niniejszym statucie.
 5. Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw naukowych, kulturalnych i socjalno-bytowych studentów.
 6. Samorząd studentów jest obowiązany do opracowania i promowania kodeksu etyki studenta.

§36

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

DOTYCZĄCE STUDENTÓW

 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w uczelni powołuje Rektor w drodze zarządzenia na okres kadencji 4 lata.
 3. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna powoływane przez Rektora w drodze uchwały na okres czterech lat, kadencja ich rozpoczyna się z początkiem kadencji senatu.
 4. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.
 5. Komisje dyscyplinarne rozstrzygają samodzielnie wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu.
 6. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów. Członków komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów powołuje rektor na wniosek dziekana - spośród nauczycieli akademickich, na wniosek właściwego organu samorządu studentów - spośród studentów. Mandat członka komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej wygasa przed upływem kadencji z chwilą: ustania stosunku pracy - w przypadku nauczycieli akademickich oraz ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów – w przypadku studentów.

§36 a

  1. Karami dyscyplinarnymi są:
 • 1 upomnienie;
 • 2 nagana;
 • 3 nagana z ostrzeżeniem;
 • 4 zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;
 • 5 wydalenie z uczelni.
 1. Za przewinienie mniejszej wagi rektor może, z pominięciem komisji dyscyplinarnej lub sądu koleżeńskiego, wymierzyć studentowi karę upomnienia, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy.
 2. Student ukarany przez rektora karą upomnienia lub organ samorządu studenckiego, o którym mowa w ust. 2, może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. Komisja dyscyplinarna mogą w tym przypadku wymierzyć tylko karę upomnienia.
 3. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 4. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
 5. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
 6. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.
 7. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu.

§36 b

 1. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, powołany przez rektora w drodze uchwały na okres kadencji organów uczelni spośród nauczycieli akademickich uczelni.
 2. Rektor może powołać kilku rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów.
 3. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów pełni funkcję oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną i jest związany poleceniami rektora.
 4. Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie rektora, którego informuje o dokonanych ustaleniach.
 5. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów umarza postępowanie lub kieruje do komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie.
 6. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów, a zatwierdza rektor. W przypadku odmowy zatwierdzenia postanowienia rektor może polecić innemu rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw studentów wniesienie wniosku o ukaranie. Powtórne postanowienie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów o umorzeniu postępowania wyjaśniającego jest ostateczne.

§36 c

 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów.
 2. Wymierzenie studentowi za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.
 3. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia uzyskania przez rektora wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary lub po upływie trzech lat od dnia jego popełnienia. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
 4. Przedawnienie orzekania następuje również po upływie roku od opuszczenia uczelni przez studenta.
 5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu.
 6. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną jest jawna.
 7. Komisja dyscyplinarna wyłącza jawność postępowania w całości lub w części, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje albo jeżeli wymaga tego interes obwinionego, uczelni lub osób trzecich. Wyłączenie jawności nie obejmuje ogłoszenia orzeczenia.
 8. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów i obwinionego lub jego obrońcy.
 9. Rektor lub komisja dyscyplinarna, po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów, może zawiesić studenta w prawach studenta w przypadku uporczywego nieusprawiedliwionego niestawiania się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w postępowaniu wyjaśniającym lub na posiedzenie komisji dyscyplinarnej mimo prawidłowego zawiadomienia.
 10. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom przysługuje odwołanie.
 1. Odwołanie wnosi się do odwoławczej komisji dyscyplinarnej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Rozdział 6

Mienie i finanse uczelni

§37

 1. Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z:
  • opłat wnoszonych przez studentów i uczestników innych form kształcenia,
  • działalności naukowej, badawczej i wydawniczej,
  • działalności gospodarczej, o której mowa w § 6,
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • dotacji z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • innych źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej uczelni jest roczny plan rzeczowo - finansowy.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni określają odrębne przepisy.

Rozdział 7

Utrzymanie porządku, bezpieczeństwa i organizacja zgromadzeń na terenie uczelni

§38

 1. Pracownicy uczelni i studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni niezbędna jest zgoda rektora.
 2. Przy organizowaniu zgromadzeń obowiązują następujące zasady porządkowe:
 • w zgromadzeniu mogą uczestniczyć studenci, pracownicy uczelni oraz osoby zaproszone przez rektora. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby nietrzeźwe lub posiadające broń albo inne niebezpieczne narzędzia lub materiały,
 • organizatorzy zgromadzenia powiadamiają o zamiarze jego zwołania rektora co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia podając jego cel, miejsce, porządek dzienny, datę i czas rozpoczęcia, określenie środków technicznych., które mają być stosowane oraz wskazują osoby odpowiedzialne za przebieg zgromadzenia. Rektor może żądać dodatkowych informacji,
 • zgromadzenie musi mieć przewodniczącego, który kieruje jego przebiegiem,
 • organizatorzy zgromadzenia mają prawo żądać opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy prawa lub powszechnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych, albo usiłuje udaremnić odbycie zgromadzenia,
 • uczestnicy zgromadzenia po jego zamknięciu lub rozwiązaniu obowiązani są niezwłocznie opuścić miejsce zgromadzenia,
 • rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela. Rektor i jego przedstawiciel mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców,
 • jeżeli przebieg zgromadzenia narusza przepisy prawa, rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie.
 • Rektor, w razie powstania okoliczności uniemożliwiających normalne funkcjonowanie uczelni, może czasowo zawiesić zajęcia w uczelni lub w jej jednostkach organizacyjnych albo zarządzić czasowe zamknięcie uczelni lub jej jednostki organizacyjnej.

Rozdział 8

Sposób likwidacji uczelni

§39

 1. Decyzję w sprawie likwidacji uczelni podejmuje założyciel, za zgodą ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w przypadku trwałego braku środków finansowych, uniemożliwiających kontynuowanie działalności lub braku kandydatów na studia.
 2. Likwidacja uczelni na podstawie decyzji założyciela może nastąpić po zapewnieniu studentom możliwości kontynuowania studiów w innych uczelniach.
 3. Likwidacja uczelni może również nastąpić w przypadku cofnięcia przez ministra pozwolenia na utworzenie uczelni, wygaśnięcia tego pozwolenia lub wydania przez ministra decyzji nakazującej likwidację uczelni przez założyciela na podstawie art. 36 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.574 ze zm.)

§40

 1. Z dniem otwarcia likwidacji założyciel powołuje likwidatora. Funkcję likwidatora może również wykonywać sam założyciel.
 2. Likwidator prowadzi likwidację uczelni, przejmuje kompetencje jej organów w zakresie dysponowania majątkiem.
 3. Koszty likwidacji uczelni pokrywane są z jej majątku z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli.
 4. Likwidator:
 • Sporządza bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji
 • Występuje w imieniu uczelni we wszystkich postępowaniach toczących się z jej udziałem
 • Zaspokaja wierzycieli uczelni
 • Zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zakończeniu likwidacji i składa wniosek o wykreślenie uczelni z rejestru
 • Przekazuje pozostały po likwidacji majątek Założycielowi bądź osobie pełniącej funkcje Założyciela.
 1. W okresie likwidacji uczelnia używa dotychczasowej nazwy z dodaniem wyrazów: „w likwidacji". Zapis ten nie dotyczy dyplomów i świadectw wydawanych w okresie likwidacji.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§41

 1. W przypadku śmierci założyciela jego funkcje i zobowiązania pełnić będą w kolejności:
  • Roksana Obcowska ur. 19.09.1987 r.
  • Maciej Obcowski ur. 27.10.1977 r.

§42

 1. Statut uczelni i zmiany w statucie nadaje jej założyciel. Statut i zmiany w jego treści zatwierdzane są uchwałą senatu.

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.