„Pielęgniarstwo zawód z przyszłością”

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, oparta na przygotowaniu i wdrożeniu programu rozwojowego uczelni oraz programu rozwoju absolwenta, która przełoży się na zwiększenie liczby absolwentów tego kierunku oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 studentów. 20 studentów, którzy obecnie są na I roku, 12 studentów, którzy obecnie są na II roku, oraz 18 studentów, którzy są obecnie na III i IV roku.

pielęgniarstwo zawód z przyszłością baner

Studenci z V i VII sem otrzymają wsparcie w formie dodatkowych zajęć z Profilaktyki chorób nowotworowych, Komunikacji interpersonalnej oraz uczestnictwa w jednej wizycie studyjnej w ośrodku krajowym i jednej zagranicznym.

 

Program rozwoju Uczelni zawiera:

1. program stypendialny o charakterze motywacyjnym 75% uczestników otrzyma po 800 zł miesięcznie,

2. finansowanie wynagrodzenia za przktyki obowiązkowe po 800 zł za miesiąc praktyk wraz ze zwrotem kosztów dojazdu studentów na praktyki zawodowe

3. zajęcia dodatkowe:

- z zakresu opieki nad pacjentem chorym i geriatrycznym

- komunikacji interpersonalnej,

- profilaktyki chorób nowotworowych

4. płatne ponadprogramowe praktyki zawodowe (80 godzin) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu studentów na praktyki zawodowe

5. wizyty studyjne w podmiotach leczniczych krajowych i zagranicznych

 

Program rozwoju absolwenta skierowany jest do uczestników projektu, którzy pobierali stypendium motywacyjne. Program obejmuje:

1. Wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym na terenie Polski współpraca z Biurem karier działającym w WSM oraz z Powiatowym urzędem Pracy

2. Realizację cyklu szkoleń zawodowych dla absolwentów pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych: kursy specjalistyczne:

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,

- Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie,

- Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

3. Stypendium szkoleniowe dla absolwenta wypłacane przez 24 miesiące po 1000 zł miesięcznie,

4. Opiekę tutora absolwenta w miejscu pracy

Poprzez uczestnictwo w projekcie pielęgniarki/arze uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy.

 

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA

w ramach projektu pt: „Pielęgniarstwo zawód z przyszłością” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś V, Działania: 5.5.

Nazwa zadania

Skrócony opis zadania

Czas realizacji zadania

Atrakcyjny program stypendialny

może korzystać z niego 75% studentów uczestniczących w projekcie, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w wysokości do 800 zł przyznawane są na dany rok akademicki

przez cały okres trwania projektu

Finansowanie dodatkowych zajęć dydaktycznych

w znacznym stopniu wykraczających poza standardy programu kształcenia, zwiększające umiejętności uczestników projektu w zakresie geriatrii, onkologii i komunikacji interpersonalnej.

przez cały okres trwania projektu

Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe

(max 8 miesięcy praktyk obowiązkowych w zależności od rodzaju sesji) zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Rady Jakości Praktyk i Staży. Wynagrodzenie dla studenta w kwocie po 5 zł (za godzinę dydaktyczną).

przez cały okres trwania projektu

Stypendium dla studenta za odbycie praktyki zawodowej ponadprogramowej,

w ilości co najmniej 80 godzin, tj. 2 tygodni, których program jest opracowany poprzez uczelnię we współpracy z pracodawcami, co pozwala absolwentom uzyskać niezbędne doświadczenie do zdobycia jak najwyższej pozycji na rynku pracy. Praktyki te będą mogły być realizowane na oddziale psychiatrii i detoksykacji, kardiologii, pediatrii, opieki paliatywno-hospicyjnej (do wyboru)

przez cały okres trwania projektu

Zwrot kosztów dojazdu

studenci będą mogli otrzymać zwrot kosztów dojazdu do placówki, gdzie są realizowane praktyki

przez cały okres trwania projektu

Materiały dydaktyczne dla studentów

m.in.-  skrypty z zakresu opieki nad pacjentem chorym i geriatrycznym oraz onkologicznym - zakup stetoskopu do wykorzystania w czasie odbywania praktyk w ramach projektu np. do badań fizykalnych pacjenta (każdy student powinien posiadać swój stetoskop ze względów higienicznych)

przez cały okres trwania projektu

Doradca zawodowy dla uczestników projektu

Przez cały okres nauki studenci będą mieli możliwość korzystania z porad doradcy zawodowego, który obejmie ich opieką przez cały okres trwania projektu.

przez cały okres trwania projektu

Wyjazdy studyjne do podmiotów leczniczych krajowych i zagranicznych

Mają one na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie najskuteczniejszych sposobów wzmacniania kompetencji i budowania efektywnych ścieżek rozwoju

zawodowego wśród studentów obszaru społecznego z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych.

przez cały okres trwania projektu

Program rozwoju absolwenta

Cykl szkoleń zawodowych - kursów specjalistycznych

Absolwenci objęci projektem absolwenta będą mieli możliwość uczestniczenia w 4 kursach specjalistycznych organizowanych przez Uczelnię

W przeciągu 24 miesięcy od przystąpienia do programu absolwenta

Stypendia szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych

Stypendium szkoleniowe będzie przyznawane na 24 miesiące absolwentom, pod warunkiem, że absolwent zatrudniony będzie na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski oraz pobierał w ramach projektu stypendium naukowe

W przeciągu 24 miesięcy od przystąpienia do programu absolwenta

Opieka tutora absolwenta pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym

Absolwenci objęci projektem absolwenta będą posiadać wsparcie tutora w miejscu pracy absolwenta na terenie Polski

W przeciągu 24 miesięcy od przystąpienia do programu absolwenta

 

REKRUTACJA

 

Uczestnikami Projektu będą studenci studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019. Planujemy objąć wsparciem 12 studentów II roku studiów i 20 studentów pierwszego roku oraz 18 studentów z III i IV roku. Rekrutacja do Projektu zostanie poprzedzona akcją promocyjną prowadzoną przez stronę internetową Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, portale społecznościowe, wysyłanie e-maili do studentów, organizację spotkania informacyjnego ze studentami, upowszechnieniem informacji na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynku WSM w Sosnowcu oraz poprzez promocyjne działania w Urzędzie Pracy. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równości szans, zrównoważonego rozwoju, niedyskryminowaniem kandydatów ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, wyznania religijne, niepełnosprawność i inne czynniki. Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne pozbawione będą odniesienia do płci i pozbawione będą stereotypów. W Projekcie wezmą udział studenci, którzy z własnej woli wyrażą chęć uczestnictwa w nim. Ponadto wypełnią odpowiednie dokumenty zgodne z opracowanym regulaminem rekrutacji do projektu. Czas trwania rekrutacji obejmuje miesiące sierpień - październik 2018r.

O przyjęciu studenta do projektu będzie decydowała:

- kolejność zgłoszeń,

- wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, matematyka, język nowożytny (część pisemna) oraz wybrany przedmiot dodatkowy, (dla osób studiujących na I lub II semestrze studiów) 0 - 5 pkt

- średnia ocen z ostatniego roku nauki, (dla studentów II, III, i IV roku) 0 - 5 pkt

- dodatkowe punkty można uzyskać również za: płeć, M - 1 pkt K - 0 pkt

- niepełnosprawność (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności będących w posiadaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku pielęgniarstwa) 1 punkt

Maksymalna liczba uzyskanych punktów to 12.

 

Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie formularz zgłoszeniowy i oświadczenie Uczestnika/, weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych, wybór osób, które zostaną zakwalifikowane do testu wiedzy, informowanie Uczestników/czek Projektu o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów, przeprowadzenie testu wiedzy, potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w Projekcie przez osobę, złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu, sporządzenie rezerwowej listy Uczestników/czek, założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych Uczestników/czek. W przypadku jednakowej ilości punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń Studenci będą zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Projektu i akceptacji jego treści. Brak akceptacji postanowień Regulaminu będzie skutkował skreśleniem z listy uczestników Projektu. Kwalifikację uczestników do Projektu będzie przeprowadzała Komisja Rekrutacyjna pod nadzorem Kierownika Projektu. Komisja Rekrutacyjna będzie składała się z następujących osób: Kierownika Projektu, asystenta kierownika projektu, Pracownika Biura Karier oraz pracownika obsługi administracyjnej dziekanatu. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy złożone dokumenty i sporządzi protokół z posiedzenia Komisji, który będzie zawierał listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. Zostaną podpisane umowy z uczestnikami projektu. Dla osób niezakwalifikowanych do Projektu zostanie sporządzona lista rezerwowa. Z listy rezerwowej uczestnik może być przeniesiony na listę osób zakwalifikowanych pod warunkiem zwolnienia miejsca przez osobę , która zrezygnowała z udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika, z listy uczestników, w jego miejsce zostanie wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej. Student, który nie zgadza się z decyzją Komisji Rekrutacyjnej może odwołać się do Rektora WSM w Sosnowcu. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

 

Pliki do rekrutacji

Upoważanienie do przetwarzania danych osobowych

Formularz uczestnika

Zakres danych osobowych

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenia o pracy zarobkowej

Oświadczenia uczestnika Projektu

Deklaracja o wypełnieniu ankiety

Wniosek o przyznanie stypendium

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 PRAKTYKI PONADPROGRAMOWE

 

- Dzienniczek praktyk - praktyki ponadprogramowe (pobierz pierwsza strona)    + (pozostałe strony)

- Lista obecności na praktykach zawodowych ponadprogramowych (pobierz)

- Sprawozdanie praktykanta praktyk ponadprogramowych (pobierz)

- Ocena ponadprogramowych praktyk zawodowych - Ankieta (pobierz)

- Zwrot kosztów dojazdów (pobierz)

 

PRAKTYKI PROGRAMOWE

- Lista obecności na praktykach zawodowych programowych (pobierz)

- Sprawozdanie praktykanta praktyk programowych (pobierz)

- Ocena programowych praktyk zawodowych - Ankieta (pobierz)

- Zwrot kosztów dojazdów (pobierz)

 


rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.