17

REKRUTACJA

RATOWNICTWO MEDYCZNE


Dla poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach liczą się czas i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc medyczna. Szybkie i prawidłowe postępowanie z rannym to większa szansa na uratowanie mu życia. Definiując pracę ratownika medycznego najczęściej myślimy nie o zawodzie, ale o misji. Misji niezwykłej, jaką jest ratowanie życia. Umiejętność szybkiego reagowania, sprawnego działania, doskonałej organizacji, a przede wszystkim troska o pacjenta - to cechy przypisane do ratownika medycznego.

Kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego w Wyższej Szkole Medycznej koncentruje się na przygotowaniu absolwentów do wykonywania kompleksowych czynności ratunkowych bez względu na sytuację i rodzaj zdarzenia. Istotną uwagę zwraca się nie tylko na aspekt fizyczny, ale także umiejętności postępowania z poszkodowanym pacjentem i udzielenie mu wsparcia psychicznego. Do pracy ratownika medycznego absolwenci przygotowywani są od strony teoretycznej, ale także praktycznej, odbywając ćwiczenia między innymi w porcie lotniczym.

Studia w zakresie Ratownictwa medycznego prowadzone są w trybie niestacjonarnym.


 

Standardy kształcenia dla kierunku studiów:

Ratownictwo medyczne

obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020

 I. SPOSÓB ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA

 1.WYMAGANIA OGÓLNE

 1.1. Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzonego na studiach na kierunku ratownictwo medyczne, zwanych dalej „studiami”.

 1.2.    Studia są prowadzone na poziomie studiów pierwszego stopnia.

 1.3.    Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów.

 1.4. Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych, nie może być mniejsza niż 3675.

 1.5. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów nie może być mniejsza niż 180.

1.6. Kierunek ratownictwo medyczne jest przyporządkowany do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo dyscypliny naukowej – nauki o zdrowiu, jako dyscypliny wiodącej.

 2.ZAJĘCIA I GRUPY ZAJĘĆ

 2.1.    Proces kształcenia jest realizowany w postaci:

1)zajęć lub grup zajęć odpowiadających poszczególnym zagadnieniom z dyscypliny naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów (np. anatomii, farmakologii, chirurgii);

2)grup zajęć zintegrowanych łączących dwa lub więcej zagadnień z dyscypliny naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów (np. choroby wewnętrzne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa);

3) wielodyscyplinarnych grup zajęć poświęconych określonym zagadnieniom (np. klasyfikacje i mechanizmy bólu, ocena i pomiar nasilenia bólu, leczenie bólu).

 

2.2.    W przypadku studiów o profilu:

1) ogólnoakademickim – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć, związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności;

2) praktycznym – program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

 3.     MINIMALNA LICZBA GODZIN   ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH I PUNKTÓW ECTS

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się

Liczba godzin

Liczba punktów

ECTS

szczegółowe efekty uczenia się

 

A. Nauki podstawowe

250

16

 

B. Nauki behawioralne i społeczne

475

32

 

C. Nauki kliniczne

1690

81

D. Praktyki zawodowe

960

36

 

 

Razem

3375

165

 

 

3.1. Program studiów konstruuje się tak, aby możliwe było przypisanie grupom zajęć powtarzalnej wartości punktowej wyrażonej w ECTS.

3.2. Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 300 godzin zajęć (15 punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, z czego 200 godzin (10 punktów ECTS) stanowią zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, z tym że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

3.3. Kształtowanie umiejętności praktycznych jest realizowane w ramach zajęć w grupie zajęć C.

3.4. Program studiów umożliwia studentom uzyskanie 5 punktów ECTS za przygotowanie się do egzaminu dyplomowego

3.5. W ramach kształcenia w grupie zajęć B są prowadzone zajęcia z języka obcego w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Zajęcia te obejmują język specjalistyczny z zakresu ratownictwa medycznego. Zajęciom tym przypisuje się nie mniej niż 5 punktów ECTS.

 3.6. Zajęcia z wychowania fizycznego są zajęciami obowiązkowymi na studiach stacjonarnych, prowadzonymi w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.

 3.7. Program studiów przewiduje – nie wcześniej niż na II roku studiów – zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego. Szczegółowy program tych zajęć, termin i formę ich odbywania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określa uczelnia. Zajęciom tym przypisuje się nie mniej niż 4 punkty ECTS.

 3.8. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 10% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.

 4. PRAKTYKI ZAWODOWE

 

Rodzaj praktyk

Zakres praktyk zawodowych

Liczba

Liczba

zawodowych

 

godzin

punktów

 

 

 

ECTS

 

 

 

 

Praktyki

Zespół ratownictwa medycznego

168

6

wakacyjne

 

 

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

168

6

 

 

 

 

 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

164

6

 

 

 

 

Praktyki

Oddział chirurgii

60

2

śródroczne

 

 

 

Oddział ortopedyczno-urazowy

50

2

 

 

 

 

 

 

Oddział chorób wewnętrznych

50

2

 

 

 

 

 

SOR

100

4

 

 

 

 

 

Oddział neurologii

50

2

 

 

 

 

 

Oddział kardiologii

50

2

 

 

 

 

 

Oddział pediatrii

50

2

 

 

 

 

 

Zespół ratownictwa medycznego

50

2

 

 

 

 

Razem

 

960

36

 

 

 

 

 

Praktyki zawodowe służą osiągnięciu wybranych efektów uczenia się. Szczegółowy program praktyk, termin i formę ich odbywania oraz sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się ustala uczelnia.

 

Standardy kształcenia dla kierunku studiów - Ratownictwo medyczne

 

 

 

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.