20

 

 PIELĘGNIARSTWO - II STOPNIA

 

Pielęgniarstwo to niezwykły zawód, ale powołanie, oddanie, odporność i umiejętność opiekowania się chorymi. Możliwość włożenia na głowę czepka pielęgniarskiego to zaszczyt i przywilej, zwłaszcza gdy mamy świadomość, czego jest on symbolem – troski, pokory i chęci służenia innym. To także ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie, polegająca nie tylko na sprawowaniu opieki, ale wspieraniu pacjenta, dodawaniu mu wiary, nadziei i chęci do walki z chorobą bądź czynienia odchodzenia mniej bolesnym i samotnym.
Celem studiów drugiego stopnia w zakresie Pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Medycznej jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony jest nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.
Ważnym obszarem aktywności pielęgniarskiej jest profilaktyka zdrowotna. Stąd integralną częścią programu kształcenia jest Promocja Zdrowia – kształcenie w zakresie promowania zdrowia, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom.
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Studia trwają 4 semestry.


rekrotacja2

Warunki przyjęcia na płatne studnia na wyżej wymienionych kierunkach studiów:

1. Ukończenie studiów pierwszego stopnia - kierunek pielęgniarstwo.
2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.
3. Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.
4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni.
5. Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo.
6. Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z Regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.
Rekrutacja na I rok studiów magisterskich prowadzona jest na podstawie:

• posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia;
• posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo wydanej przez Ministra Zdrowia.

Studia drugiego stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO :

• prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych,
• trwają 4 semestry,
• są płatne na zasadach określonych w Regulaminie opłat na studia w WSM w Sosnowcu,
• wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się dyplomem studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo
• postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o kolejność zgłoszenia na podstawie osobistego złożenia kwestionariusza osobowego oraz podania na studia,
• absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów drugiego stopnia wraz z suplementem potwierdzającym uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.
Kandydaci na wszystkie kierunki studiów zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie do JM Rektora -->> POBIERZ
2. Kwestionariusz osobowy (jeżeli nie wypełniany był formularz online) -->> POBIERZ
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości) wraz z kserokopią oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej z kserokopią.
4. 2 fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm).
5. Zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania, które można odebrać w Dziekanacie Uczelni przy składaniu dokumentów.

6. Potwierdzenie ukończenia studiów pierwszego stopnia (kopia notarialna, odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo) wraz z kserokopią.
7. Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy -->> POBIERZ
8. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85zł) - nr konta: ING Bank Śląski S.A. 15 1050 1360 1000 0023 4982 9172

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany dokonać wpisu na studia do 23 września 2024 r.

Informacje dotyczące szkoły otrzymacie państwo pod numerem telefonu (032) 291 10 19 oraz tel. kom 512-053-725,.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 


pdf file <-- Program kształcenia kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia

 

MINIMALNA    LICZBA     GODZIN     ZAJĘĆ     ZORGANIZOWANYCH I PUNKTÓW ECTS

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

A. Nauki społeczne i humanistyczne

270

23

B. Zaawansowana praktyka pielęgniarska

510

40

C. Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa

170

15

D. Praktyki zawodowe

200

10

Razem

1150

88

PRAKTYKI ZAWODOWE

Zakres praktyk zawodowych

Liczba godzin

Zarządzanie w pielęgniarstwie

20

Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych

40

Opieka onkologiczna

40

Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem)

40

Pracownia endoskopowa

40

Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

20

Razem

200

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

 

 1. 1.OGÓLNE EFEKTY UCZENIA SIĘ

1.1.        W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

 1. zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
 2. standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
 3. mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;
 4. wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
 5. zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
 6. rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
 7. problematykęzarządzaniazespołamipielęgniarskimiiorganizacjamiopieki zdrowotnej;
 8. uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;
 9. regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
 10. metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;
 11. wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;
 12. kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
 13. zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
 14. uwarunkowaniakulturoweireligijnesprawowaniaopiekipielęgniarskiejnad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
 15. metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.

 

 

 

1.2.        W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

 

 1. monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;
 2. rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
 3. dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;
 4. opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;
 5. samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
 6. koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
 7. ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;
 8. udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
 9. tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;
 10. stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;
 11. określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;
 12. komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
 13. organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
 14. prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki;
 15. wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
 16. zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
 17. stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.

 

1.3.        W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

 1. dokonywaniaoceny   działań   własnych   i   działań   współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
 2. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
 3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęi solidarność zawodową;
 4. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
 5. ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
 6. wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

rekrutacja banerkierunki banerprojekty unijnebaner glownacentrum symulacji baner

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

 

pomostowe

szpital sosnowiec

osrodek

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.